Algemene Voorwaarden

1. Algemene Informatie.

Naam ondernemer: Het Winkeltje van Teeffelen
onder de naam: www.hetwinkeltjeantiek.nl

Bezoekadres:
St. Stevenskerkhof 45
6511 VZ Nijmegen
Telefoonnummer: 024-3230829
Openingstijden:
Woensdag t/m zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@hetwinkeltjeantiek.nl
Kamer van koophandel nummer: 10145779
BTW nummer: NL164080223.B01
De volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen en 3. Verzendkosten

Alle prijzen zijn in Euro inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
Voor de verzending van de artikelen maken wij gebruik van Post.nl.
Tot 10 kg worden de kosten automatisch berekend in het winkelmandje, dit is ook van toepassing op verzendingen naar Europa.
Als het om grotere / zwaardere artikelen gaat, nemen wij contact met u op over de verzendkosten.

4. Betaling

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met een overzicht van uw bestelling en de totale kosten inclusief verzendkosten.
Elke bestelling wordt geleverd na ontvangst van uw betaling.
Betaling kan worden gedaan met Ideal of Paypal.
U kunt ook betalen via bankoverschrijving op bankrekening. De betaling moet volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum worden betaald, waarna de bestelling wordt verzonden.

5. Levering

Alle artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling bij Post.nl afgeleverd.
Als wij, om welke reden dan ook, binnen 5 werkdagen geen aanbieding kunnen doen aan Post.nl, wordt u per telefoon of per mail benaderd.
Normaal gesproken levert Post.nl binnen 2 dagen als het afleveradres binnen Nederland is. Woont u in Nijmegen, dan kunt u de bestelling ook in de winkel afhalen. Het Winkeltje Antiek is niet aansprakelijk voor het overschrijden van de opgegeven levertijden van Post.nl of voor verlies of beschadiging door Post.nl.

6. Retourneren en Ruilen

Het Winkeltje Antiek doet er alles aan om u een perfect product te bezorgen. Als u niet tevreden bent met uw bestelling, kunt u het artikel binnen 14 werkdagen na ontvangst voldoende gefrankeerd retourneren.
Na ontvangst van de retourzending, zal Het Winkeltje Antiek het betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.
Als u een (gedeeltelijk) verkeerde bestelling hebt ontvangen, zorgt Het Winkeltje Antiek ervoor dat de juiste artikelen gratis worden verzonden.
De kosten voor het retourneren van het verkeerd geleverde product komen ook voor rekening van Het Winkeltje Antiek.
Het artikel wordt niet terug genomen of omgeruild als:
Het gereduceerde artikelen zijn,
Voorwerpen zijn zichtbaar beschadigd of gebruikt,
Retourzendingen zijn niet of niet voldoende gefrankeerd.

7. Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het Winkeltje Antiek kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie onjuist en / of onvolledig is. Het Winkeltje Antiek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
Het Winkeltje Antiek is niet verantwoordelijk voor typografische fouten die onbedoeld tot een verkeerde verkoopprijs zouden kunnen leiden. In dit geval zal de prijs van Het Winkeltje Antiek zo snel mogelijk worden aangepast.
Het Winkeltje Antiek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen als gevolg van schermkwaliteit.

8. Overmacht

Het Winkeltje Antiek behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden door u schriftelijk op de hoogte te stellen. Zonder dat Het Winkeltje Antiek verplicht is tot enige schadevergoeding, tenzij dit onder de gegeven omstandigheden door normen en redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Vragen en 10. Auteursrecht

Het Winkeltje Antiek streeft naar tevreden klanten en naar voortdurende verbetering van de dienstverlening.
Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Het Winkeltje Antiek, dan worden wij hiervan graag telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Het Winkeltje Antiek. De illustraties zijn eigendom van Het Winkeltje Antiek.

11. Privacy Verklaring & Cookiebeleid

Het Winkeltje Antiek respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de
rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u
dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te sluiten.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”):
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
Het Winkeltje Antiek, St. Stevenskerkhof 45, 6511 VZ, Nijmegen.

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens
en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële politieke of publicitaire
doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor
ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd
bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing,
op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de
technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is
ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan
dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken
• tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het
functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale
wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen
verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw
gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf
verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet
aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de
website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van
deze privacy policy. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan
wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de
website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de
beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals
een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische,
culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden
hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en Wijbenga
Automatisering. En indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen en betalingen. Wij
verstrekken geen gegevens aan derden die via deze website zijn verzameld, tenzij nodig voor het
doel van de website.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing
van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht
tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze
rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze
website.
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u ons een e-mail.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad
die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in
geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur
zoals deze bij wet is bepaald. Google zal haar bezoekersstatistieken 26 maanden bewaren.

Artikel 11 – Cookies
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om middels analytische, functionele en tracking
cookies bezoekgegevens bij te houden. De gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website, zodat wij elke
bezoeker zo goed mogelijk kunnen voorzien van de gewenste informatie. Tevens beogen wij hiermee
te kunnen analyseren hoe effectief onze Google AdWords-advertenties zijn. Wij hebben Google
Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden. Met Google
hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. Wij verwijzen naar het privacybeleid van Google
voor meer informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan. Ook raden wij aan het privacybeleid
van Google Analytics te raadplegen wanneer u meer wilt weten over hoe Google omgaat met uw
data.
Cookies en privacy
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen
in de browser van uw computer, mobile telefoon of tablet. Er zijn verschillende soorten cookies
waarbij we hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruiken en waarom wij dat doen.
Voor de meeste van onderstaande cookies moet u dus toestemming geven bij het eerste bezoek aan
onze website en indien wij hier gebruik van maken zult u een cookiebanner zien waarbij u om deze
toestemming wordt gevraagd. Wij willen u erop attent maken dat u er ook voor kunt kiezen om uw
browserinstellingen aan te passen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies geplaatst
worden of wanneer u nooit wilt dat er cookies geplaatst worden. Wees u er wel van bewust dat dit
gevolgen kan hebben voor de functies en het gebruik van onze website. Wij kunnen u in dit geval niet
een optimale gebruikerservaring garanderen.
Functionele – Cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Er hoeft hiervoor geen
toestemming gegeven te worden.
Analytische – Cookies zorgen ervoor dat de website kan meten wat onze bezoekers op de website
doen. De statistieken herleiden wij niet naar personen. Wij zijn hierdoor in staat onze website zo
gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics als derde partij.
Omdat wij met afgeschermde ip-nummers gebruiken, is uw toestemming hier ook niet voor nodig.
Re-marketing & Advertentie – Cookies zorgen ervoor dat eerdere bezoekers van onze website
advertenties aangeboden krijgen die aansluiten bij hun interesse op basis van eerder zoekgedrag. U
kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen toestemming te geven bij het eerste bezoek
aan de website (alleen als deze cookie geactiveerd, zal om toestemming worden gevraagd).
Interesse – Cookies zorgen ervoor dat wij onze website kunnen voorzien van informatie die zo
relevant mogelijk is voor onze bezoekers. U kunt zich hiervoor afmelden in uw browser of door geen
toestemming te geven bij het eerste bezoek aan de website (alleen als deze cookie geactiveerd, zal
om toestemming worden gevraagd).
Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social
media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de
websites van deze partijen.Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internettelefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website kunnen
geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
info@hetwinkeltjeantiek.nl